Adaptieve planning: flexibele tool voor veerkrachtige toerisme bestemmingen

Adaptieve planning is een waardevol onderwerp voor toeristische bestemmingen. Samen met diverse experts op het gebied van ruimtelijke ordening analyseerde ETFI het onderwerp vanuit diverse perspectieve en disciplines.

Meebewegen met veranderingen in toerisme

De essenties en de randvoorwaarden van adaptieve planning zijn essentieel voor hoe we kunnen omgaan en meebewegen met de dynamiek en complexiteit van de huidige netwerk samenleving en globaliserende economie. Ook is adaptiviteit een essentiële eigenschap voor toeristisch-recreatieve bestemmingen om mee te bewegen met zaken als:

  • Toenemende concurrentie en professionalisering
  • Veranderend consumentengedrag
  • Nieuwe technologieën die nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee brengen
  • Maatschappelijke roep om duurzaamheid
  • Kortere levenscycli van concepten
  • Bestemmingen in balans te brengen als gevolg van overtoerisme

Bestemmingen kunnen adaptief zijn

Ons perspectief is dat bestemmingen complexe en open systemen zijn die de potentie hebben om adaptief te zijn. Het zijn complexe systemen, omdat een veelheid aan actoren en factoren de ontwikkelingsrichting van bestemmingen beïnvloeden. Het zijn open systemen omdat vele invloeden van buitenaf komen die op vrijwel autonome wijze ontwikkelingsrichtingen van bestemmingen beïnvloeden. Adaptiviteit is het vermogen van deze systemen om mee te bewegen met dergelijke dynamiek door middel van series van stapsgewijze aanpassingen.

Adaptieve toeristische bestemmingen bouwen

Mijn proefschrift gaat over adaptiviteit in vrije tijd, recreatie en toerisme. Onze deelname aan het toekomstige onderzoek ‘Building Adaptive Tourism Areas’ maakt duidelijk wat het adaptieve vermogen van bestemming betekent in de praktijk. Drie stappen staan centraal:

  1. Duiden van ‘key conditions’ voor adaptiviteit: de elementen die noodzakelijk zijn voor adaptief vermogen, en deze vertalen naar de context van het toerisme
  2. Identificatie van ‘traps’: condities voor adaptiviteit komen met implicaties en daarmee samenhangende praktische beperkingen
  3. Uiteenzetten van ‘practicable strategies’: acties die helpen om te bouwen aan adaptieve bestemmingen.

In mijn volgende blog geef ik u een kijkje in de voortgang van deze drie stappen. Lees alvast mijn artikelen over adaptiviteit in toerisme.

1 å

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.