Interactieve sessie: Festivalisatie & sociaal-culturele impacts

In het voorjaar is er door het Professorship Sustainable Innovation in the Regional Knowledge Economy en Green Events, in samenwerking met ETFI en CELTH, een brainstormsessie georganiseerd voor het opstarten van het landelijke onderzoeksproject Festivalisering & sociaal-culturele impacts.

Interactieve sessie: Festivalisatie & sociaal-culturele impacts

Het lectoraat heeft het onderzoek geïnitieerd met als doel om te kijken hoe festivals met hun opbrengsten meer kunnen bijdragen aan de lokale bevolking, ook door meer samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren. Er wordt in dit project, naast eerdergenoemde partijen, onder andere samengewerkt met Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences en Gemeente Leeuwarden.

Opkomende thema’s

Doel van de sessie, die we vanuit ETFI ontwierpen en faciliteerden, een eerste gezamenlijke aanzet geven tot mogelijke kennisvragen, onderzoeks- en innovatievraagstukken waar het onderzoek zich op kan richten. Met een multidisciplinaire groep vertegenwoordigers uit het werkveld, overheid en onderzoekers, hebben we eerst met elkaar met een brainstorm het gebied van sociaal-culturele impacts van festivals voor zover in kaart gebracht. De belangrijkste thema’s die na overleg hierbij naar voren kwamen waren:

 • Inclusiviteit: proberen een zo breed mogelijke groep te betrekken, bijvoorbeeld ook gemarginaliseerde groepen;
 • Persoonlijke ontwikkeling: bijvoorbeeld talentontwikkeling van vrijwilligers en/of crew;
 • Economische aspecten: bijvoorbeeld door meer werkgelegenheid en het betrekken van lokale/regionale ondernemers en producten;
 • Stimuleren cultuurklimaat: doordat bijvoorbeeld de culturele sector groeit, evenals het culturele aanbod en de diversiteit hiervan;
 • Event als middel: festivals als testlab en proeftuin voor innovaties, maar ook bijvoorbeeld als communicatiemiddel;
 • Imago en identiteit: het positieve imago en bekendheid van de stad/regio wordt vergroot, en de bevolking ervaart bijvoorbeeld trots;
 • (Genot) vermaak: reuring en entertainment voor de lokale bevolking;
 • Overlast: te denken valt aan geluidsoverlast, drukte en mogelijk minder andere recreatiemogelijkheden door het afsluiten van een gebied;
 • Regelgeving: klachten (het aantal schijnt over het algemeen mee te vallen) en procedures;
 • Impact milieu (misschien meer een indirecte sociaal-culturele impact).

Innovatieve kwesties en vragen

Daarna is er gebrainstormd over een eerste serie van onderzoeks- en innovatievraagstukken. De meest gekozen vragen/vraagstukken per thema die tijdens de sessie naar voren kwamen en gerangschikt werden van hoog naar laag wat betreft de aandacht die ze volgens de deelnemers mogen krijgen, zijn:

Vermaak

 • Wat draagt het festival bij aan de levenskwaliteit van de lokale bezoeker?
 • Draagt het festival bij aan het doorbreken van de dagelijkse sleur van de lokale bevolking?
 • Draagt het festival bij aan de recreatieve mogelijkheden van de lokale bevolking?

Economische aspecten

 • Welke economische voordelen voor stad / regio, voor / tijdens / na, wat?

Persoonlijke ontwikkeling

 • Hoe kan een festival effectief bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de lokale bevolking?

Regelgeving

 • In hoeverre kan regelgeving ingezet worden om hogere doelen (bijv. verduurzaming) te bewerkstelligen? -> (d.m.v. subsidies)

Inclusiviteit

 • Wat is het effect van het betrekken van diverse doelgroepen (met afstand tot…) door festivals?

Imago & identiteit

 • In hoeverre draagt dit festival bij aan een positief imago van de stad / regio?

Overlast

 • Hoe kan je de overlast voor bewoners bepalen?

Economische aspecten

 • Hoe kan je ervoor zorgen dat de economische voordelen terecht komen in de regio zelf en niet elders?

Regelgeving

 • In hoeverre is de huidige regelgeving in staat om de balans tussen kosten en baten te faciliteren?

Bovengenoemde thema’s en vragen zijn een eerste gezamenlijke, verdere concretisering van mogelijke onderzoeks- en innovatievraagstukken, wat binnen het ontwerp-denken (Design Thinking) kan worden gezien als een prototype, dat in een volgende bijeenkomst met ook andere partners weer verder kan worden doorontwikkeld.