DataFryslân: De link naar verbeterde samenwerking op datagebied in Friesland

Voor bestuurders is het in toenemende mate van belang om besluiten te maken die gebaseerd zijn op goede data en informatie. Veel organisaties hebben data en informatie, maar vaak is dit niet beschikbaar, wordt het niet gedeeld met andere organisaties of is het lastig om deze data te koppelen aan andere bestaande databronnen. Daarnaast worden er soms databronnen nog niet benut of nog niet op een innovatieve manier geanalyseerd. Dit is zonde, want de kracht zit hem juist in het koppelen van data; hierdoor krijg je een veel completer beeld. Om dit te verbeteren, en tevens de samenwerking op het gebied van data, is in 2019 DataFryslân opgericht. NHL Stenden is een van de partners in dit project en ETFI onderzoeker Jasper Heslinga neemt hierbij als programmaleider het onderzoeksprogramma rondom toerisme en recreatie voor zijn rekening.

Wat is DataFryslân?

Naast NHL Stenden hebben de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, Smallingerland en Sudwest Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau, RUG/Campus Fryslân en het CBS zich verenigd in DataFryslân. Dit houdt in dat in Fryslân samengewerkt en geleerd wordt om met data relevante vragen te beantwoorden over onder andere leefbaarheid, toerisme, economie, sociale vraagstukken. Binnen DataFryslân ontstaat zo een “Hub” waarin koppeling en toegang tot data geregeld worden. Er komt een “Lab” waarin medewerkers en studenten in wisselende samenwerkingen experimenteren en leren en met uitkomsten gaan verrassen. En er komt een “Podium” waarin de ervaringen gedeeld worden met elkaar en de rest van Fryslân.

Programma toerisme & recreatie

ETFI onderzoeker Jasper Heslinga trekt per 1 Mei het programma dat gaat over toerisme en recreatie. Dit onderdeel is een van de twee thema’s’ waarop DataFryslân zich in eerste instantie gaat richten. Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats bij alle partners over de inhoud van dit programma en nog voor de zomer wordt een definitief programma gepresenteerd.