Hoe effectief zijn samenwerkingen tussen het onderwijs en ondernemers in de toerismesector?

Op dit moment werken wij aan de monitoring van het project Toerisme Collectief Friesland (TCF). Deze monitoring wordt uitgevoerd ten behoeve van verschillende partners uit het onderwijs, provincie en ondernemers in Friesland. Het doel van dit project is om te kijken hoe effectief samenwerkingen tussen het onderwijs en ondernemers zijn in de vrijetijds-, toerisme en gastvrijheidssector in de provincie Friesland.

Invloed van de veranderende omgeving

Friese ondernemers verliezen steeds meer grip op de doorgaande veranderingen waarmee de industrie waarin zij werken mee te maken krijgt. Wensen en behoeftes van toeristen veranderen voortdurende en ondernemers vinden het moeilijk om hun producten en services af te stemmen precies naar wat toeristen willen. Dit komt doordat ondernemers tijd tekort komen, niet over de juiste kennis beschikken, of met andere kwesties te maken hebben, welke het moeilijk maken om om te gaan met deze constante veranderingen.

Hubs voor studenten en ondernemers

Daarom werken studenten met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld studenten van Tourism en Leisure Management, aan ‘echte’ projecten voor ondernemers in de toerisme-, vrijetijds- en gastvrijheidssector. Er zijn twee hubs in Grou en Sneek opgezet welke het voor studenten mogelijk moeten maken om aan hun projecten te werken, af te spreken met ondernemers en om in contact te komen met andere studenten en hun projecten om van elkaar te leren. Daarnaast past het werken aan zulke projecten uitstekend in het DBE onderwijssysteem van NHL Stenden.

Het evalueren van de samenwerkingen tussen studenten en ondernemers

Voordat studenten begonnen met hun projecten voor de ondernemer, heeft het ETFI een nulmeting uitgevoerd om te kijken welke verwachtingen studenten hadden ten opzichte van het werken aan ‘echte’ projecten samen met ondernemers. Ondernemers werden ook gevraagd om hun verwachtingen te delen. Op het moment dat de projecten worden afgerond zullen beide partijen gevraagd worden om de samenwerkingen te evalueren. Op deze manier krijgen wij inzicht in de uitkomsten van de projecten, de samenwerkingen die zijn opgezet en hoe beide partijen deze samenwerkingen beleven. Op het eind zijn wij in staat om de uitkomsten van het operationele met de doelen die zijn opgesteld door het programmaniveau. Op deze manier kunnen wij positieve aspecten van de samenwerkingen uitlichten en/of verbeterpunten welke als actiepunten in de volgende fase van het TCF-project geïmplementeerd kunnen worden.