Leidraad Ruimte voor Recreatie & Toerisme

De nieuwe leidraad Ruimte voor Recreatie & Toerisme geeft professionals inzichten in WAT er vanuit het recreatie & toerisme domein zelf gedaan kan worden én HOE de verbinding met het ruimtelijk domein gerealiseerd kan worden.

Waarom is dat van belang? Het is niet vanzelfsprekend dat R&T wordt meegenomen bij ruimtelijke ingrepen en integraal onderdeel is van de brede ruimtelijke puzzel. Nederland heeft te maken met veel grote ruimtelijk en sociaaleconomische opgaven, de fysieke ruimte is schaars en budgetten beperkt. Toch zijn slimme combinaties nodig om het optimale uit investeringen te halen en om multifunctionele plekken te maken, die voor inwoners én bezoekers van waarde zijn. In potentie is elk landschap óók een vrijetijdslandschap. Of het nou gaat om het stedelijke landschap, de landelijke omgeving, of de gebieden er tussenin. Denken in termen van vrijetijdslandschappen is van belang, omdat de bevolking groeit, de recreatiedruk toeneemt terwijl de groene recreatieruimte is afgenomen en er meer verblijfsbezoekers worden verwacht.

  • “Als er niet actief gestuurd wordt op het meenemen van de recreatieve opgave in andere ruimtelijke opgaven, loopt het tekort aan recreatieruimte verder op.”
  • “Als er niet wordt ingegrepen, dan lopen hotspots verder vol, neemt de druk op gemeenschappen en kwetsbare plekken toe en profiteren plekken die wél een impuls kunnen gebruiken ten aanzien van Brede Welvaart nog te weinig. “
  • “Als er te weinig over R&T wordt nagedacht in ruimtelijke plan- en visievorming dan stranden mooie plannen in de uitvoering, worden kansen niet benut of worden er plannen gerealiseerd met te weinig belevingskwaliteit. Overheden doen inwoners dan te kort in hun taak ‘om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding’ (Grondwet, Artikel 22, Lid 3).”

De publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Vrijetijdsnetwerk Nederland (samenwerkingsverband tussen provincies op het gebied van recreatie & toerisme) en opgesteld door Stefan Hartman en Jasper Heslinga (NHL Stenden/ETFI), Daniek Nijland (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme), Jeroen Nawijn (BUAS) en Martin Boisen (For the Love of Place)

 

1