Slimme groei

De provincie Fryslân zet in op slimme groei als leidend principe in haar beleid voor de gastvrijheidseconomie. Slimme groei helpt om op een vernieuwende wijze na te denken over de ontwikkeling van toerisme en recreatie zodat het positief bijdraagt aan het oplossen van de grote leefbaarheid- en duurzaamheidsvraagstukken die op Fryslân afkomen in de komende jaren. Dit project streeft ernaar zowel internationale als nationale perspectieven te verzamelen en te presenteren om het concept ‘slimme groei’ duidelijker en tastbaarder te maken. Het rapport biedt een overzicht en geeft aanbevelingen voor die duiding en concretisering van dit concept in Fryslân. Met behulp van een quickscan brachten we in kaart welke conceptuele kaders, perspectieven, locaties, projecten, netwerken en personen elders ter wereld met slimme groei bezig zijn.

Aanleiding

Het recente beleid van de Provincie Fryslân laat zien dat er een alternatieve benadering nodig en mogelijk is voor toerisme en recreatie. In de provincie wordt de term slimme groei steeds meer omarmd en heeft het de afgelopen jaren een centrale plaats gekregen in verschillende beleidsstukken, zoals de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028, het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028, Gastvrij Fryslân programmaplan 2024-2028 en ‘Position paper Gastvrij Fryslân’ door Martin Boisen (For The Love of Place). Om de toekomst van gastvrijheid in Fryslân te blijven bevorderen, is het essentieel om na te gaan of het beleid van slimme groei effectief is en om te onderzoeken hoe dit beleid verder versterkt kan worden met inspirerende internationale voorbeelden. Op deze manier kan slimme groei nog meer betekenis krijgen voor de Friese beleidspraktijk.

Probleemoplossing

De uit het project voortgekomen rapportage geeft een overzicht van internationale en nationale inzichten die helpen om het concept ‘slimme groei’ te verduidelijken en concretiseren. Het rapport biedt een overzicht en geeft aanbevelingen voor die duiding en concretisering van dit concept in Fryslân. Met behulp van een quickscan brachten we in kaart welke conceptuele kaders, perspectieven, locaties, projecten, netwerken en personen elders ter wereld met slimme groei bezig zijn.

Het projectteam bestond uit:
Aanpak

De quickscan voor dit project is gebaseerd op de uitgebreide kennis en ervaring van Jasper Heslinga en Stefan Hartman. Een werksessie met een groep (internationale) toerisme-experts van NHL Stenden Hogeschool heeft voor veel bruikbare input gezorgd. De inhoud van deze quickscan is meerdere malen besproken met het werkteam van de provinciale opgave ‘Slimme Groei’. De conceptversie is gepresenteerd op 8 september 2023 in een denktank-sessie waar het begrip slimme groei centraal stond. Elke stap heeft bijgedragen aan de verrijking van eindproduct zoals het momenteel is.

Resultaat

Het project heeft geleid tot een publicatie met een uitvoerig overzicht van welke denkkaders, perspectieven, locaties, projecten, netwerken en personen elders ter wereld bezig zijn met slimme groei. De resultaten zijn ook ingebracht in de ‘denktank Slimme Groei’ door Stefan Hartman. Door middel van deze denktank werd ‘Slimme groei’ nader uitgewerkt voor Friesland, in de vorm van een pamflet. Daarbij heeft het project geleid tot een inhoudelijk document.

Dit onderzoeksproject heeft gelopen van mei 2023 tot oktober 2023

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.