CBI

Dit project draaide om het verzamelen en presenteren van data, informatie en inzichten over de Europese toerismemarkt. Dit is gedaan om kleine- en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden wereldwijd te helpen bij het aantrekken van toeristen uit Europa, met als doel het bevorderen van de overgang naar een inclusieve en duurzame economie.

Aanleiding

Dit project is uitgevoerd in opdracht van het CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden). Hun focus ligt op het ondersteunen van de overgang naar inclusieve en duurzame economieën door kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) te helpen hun economische, sociale en ecologische duurzaamheid te versterken. Het CBI doet dit door hen te verbinden met de Europese markt. Met het verstrekken van waardevolle kennis over deze markt via het marktinformatieplatform wordt dit onder andere mogelijk. CBI focust zich op meerdere sectoren, waaronder toerisme. Hiervoor is een gebruiksvriendelijke webpagina ontwikkeld om zo informatie en kennis aan te reiken. Er zijn specifieke sectorstudies gepresenteerd over actuele onderwerpen, korte notities aangeboden met bedrijfsgerichte tips, en er zijn beknopte rapporten gepresenteerd over de aard en omvang van diverse doelgroepen en nichemarkten. Om dit alles te ondersteunen, zijn boeiende webinars georganiseerd, waar bedrijven in ontwikkelingslanden zich voor kunnen inschrijven.

Probleemoplossing

In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, met name doelen 5 (gendergelijkheid), 8 (eerlijk werk en economische groei), 12 (verantwoorde productie en consumptie) en 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken), streeft het CBI ernaar de overgang naar een inclusieve en duurzame economie te bevorderen. Specifiek voor het midden- en kleinbedrijf in de toeristische sector in ontwikkelingslanden, is een divers scala aan kennis over de Europese toerismemarkt op een centrale plek gebundeld en toegankelijk gemaakt.

Het projectteam bestond uit:
Aanpak

Bij de start van het project in 2019 werden de jaarlijkse doelen vastgesteld. ETFI richtte zich op het produceren van een trendrapport met jaarlijkse updates en product fact sheets die niches beschrijven met statistieken van de belangrijkste Europese landen voor die niche. De documenten bevatten praktische tips, verwijzingen naar goede praktijkvoorbeelden en één of twee expertinterviews, afgesloten met een illustratief citaat en foto van de expert. Vooral het vinden van statistieken over nichemarkten per land bleek erg moeilijk. Er is dan ook veel tijd gestoken in het online speurwerk (deskresearch) om de informatie te vergaren. Het schrijven gebeurde volgens strikte specificaties in een Terms of Reference (ToR). Vanwege de doelgroep in ontwikkelingslanden, werd eenvoudig Engels gebruikt. De conceptteksten werden op PLEIO geplaatst voor gedetailleerde feedback van CBI. Na verwerking van de feedback volgden twee rondes van herzieningen voordat de derde versie, de definitieve versie, op de website van het CBI werd geplaatst.

Resultaten

Bijdragen van ETFI bestaan uit:

Dit onderzoeksproject liep van januari 2019 tot december 2022

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.