Agenda Bewuste Bestemmingen

De Agende Bewuste Bestemmingen (ABB) fungeert als leidraad voor de kennis- en onderwijspartners van CELTH om nieuwe relevante kennis en vaardigheden voor bestemmingen in lijn met de vraagstukken uit Perspectief 2030 (NBTC, 2019) te ontwikkelen. Gericht op het ontwikkelen van inzicht in vijf urgente thema’s worden (kennis)partners geïnspireerd en uitgedaagd mee te investeren, waardoor het essentiële kennisfundament onder het gastvrijheidsdomein versterkt kan worden.

Aanleiding

In het advies Waardevol Toerisme (2019) benadrukte de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat de huidige aandacht van beleidsmakers en politiek in Nederland niet in verhouding stond tot de grote economische en maatschappelijke betekenis van het gastvrijheidsdomein. Daarbij wees de Rli op het ietwat dunne fundament van kennis op dat gebied. In reactie hierop, ondersteunde ETFI via een actief schrijfteam het CELTH om de aanbeveling van de Rli om een meerjarige kennisagenda vast te stellen te vertalen naar de “Agenda Bewuste Bestemmingen”.

Probleemoplossing

Het integraal optimaliseren van bestemmingen krijgt meer en meer bijval. CELTH verwachtte dat dit de komende tijd steeds dominanter zal worden, zowel nationaal als internationaal. In de ABB staat de bewuste bestemming voorop. CELTH koos nadrukkelijk voor het bestemmingsniveau omdat daar alle verschillende deelsectoren en actoren samenkomen. Op de bestemming is gastvrijheid en waarde gecreëerd voor zowel toeristen, bewoners als bedrijven. In een Bewuste Bestemming streven partijen naar een uitkomst waarmee het gastvrijheidsdomein zo positief mogelijke sociale, ecologische en economische impacts heeft en waarbij het leidt tot zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, ervaringen en werken.

Het projectteam bestond uit:
Aanpak

De onderzoekers van ETFI waren verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van het overkoepelende concept en het thema ‘bewuste bestemmingen’. Verder hebben zij verantwoordelijkheid genomen voor de inhoudelijke thema’s ‘smartness’ en ‘organiserend vermogen’.

CELTH heeft een uitvoeringsprogramma aan de ABB gekoppeld, met een investeringsbudget van 1 miljoen. Stefan Hartman was daarbij ‘lead themamanager’’ van het thema ‘organiserend vermogen’. Jasper Heslinga had de rol van themamanager van thema ‘smartness’ op zich genomen. Deze taak is inmiddels overgedragen aan Bernadett Papp.

Resultaat

De Agenda Bewuste Bestemmingen is afgerond en hier te downloaden.

Dit onderzoeksproject heeft gelopen van 2021 tot en met 2022

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.